Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Przetargi
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Przedsiębiorczość
Szkolenia
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Przedsiębiorczość / UWAGA - ważne informacje!

U W A G A !!

 • Przypominamy, że przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej są obowiązani uzupełnić posiadane wpisy o:
  -
  numer ewidencyjny PESEL (o ile taki posiadają),
  -
  określenie przedmiotu całej wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Wykaz PKD znajduje się na stronie www.stat.gov.pl pod hasłem klasyfikacje PKD, dostępny jest również w Urzędzie Gminy Michałowice. Doradztwo w zakresie posługiwania się PKD prowadzi Urząd Statystyczny ul. Wyki 3 (stanowisko nr 85, tel: 6169145).
 • Informujemy, że przedsiębiorca jest obowiązany do:
  -
  prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli, a także udostępnianie ich na żądanie organu kontrolującego,
  -
  pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności
 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkow z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę: koncesji lub zezwolenia albo wpisu do działalności regulowanej.
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 i Nr 153. poz. 1271).
 • Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 euro.
 • Przy rejestracji nowej firmy w gminie wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji można złożyć wniosek o nadanie REGON-u (RG-1) oraz dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego wymaganego przez przepisy o NIP (NIP-1). Urzędnicy rejestrujący firmę mają obowiązek przesłać te wnioski do odpowiednich instytucji.
 • Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z który wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, (czyli podatku), w jego indywidualnej sprawie.
« wstecz

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl