Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Przetargi
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Przedsiębiorczość
Szkolenia
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Zdrowie i Pomoc Społeczna

 
 

Przedsiębiorczość / Zakładanie własnej firmy

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Podstawa prawna :
Problematykę ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych regulują następujące przepisy prawne:

 • ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z 1999 r. z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z 2004 r.)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1808 z 2004 r.)

Treść ustaw na stronie www.sejm.gov.pl(w wyszukiwarce wpisz nazwę ustawy).
Zgodnie z art.7 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 1999 r. z późn. zm.)
1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zasady wpisu do rejestru określają odrębne przepisy.
2. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorca – w rozumieniu ustawy jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza - w rozumieniu ustawy jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Działalność gospodarcza w zależności od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona, wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę, bądź rejestracji przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.


REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracji EDG-1, prosimy o przygotowanie niezbędnych danych, które zostaną wprowadzone w odpowiednie pola:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL
 • numer NIP o ile taki posiada;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
 • określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

  Uwaga: Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu).
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG -1 wraz z załącznikami, o dokonanie wpisu, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie) może być też przesłany do Urzędu Gminy Wielka Wieś listem poleconym z własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy (pełnomocnika), którego własnoręczność poświadczona została przez notariusza.
Wniosek EDG-1 jest dostępny również na stronie
Ministerstwa Gospodarki.

Odmawia się dokonania wpisu w następujących przypadkach:

 • zgłoszenie działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy - dotyczy to zgłoszenia np. działalności rolniczej wyłączonej na podstawie art. 3 ustawy;
 • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie - np. wezwany do usunięcia braków przedsiębiorca nie wskazał adresu zakładu głównego;
 • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - jeżeli jest to całkowity zakaz wykonywania działalności gospodarczej, następuje odmowa co do całego zgłoszenia.

WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS)

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 155, poz. 1015), podlegają następujące podmioty:

 1. spółki prawa handlowego na podstawie ustawy z 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037). Możliwe są tutaj następujące rodzaje spółek:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo - akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna.
 2. spółdzielnie,
 3. przedsiębiorstwa państwowe,
 4. jednostki badawczo – rozwojowe,
 5. przedsiębiorstwa zagraniczne,
 6. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 7. oddziały przedsiębiorców w Polsce,
 8. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń

Rejestracja przedsiębiorców w KRS

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Michałowice dokonują rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, tel. 012 619 51 78, 012 619 51 72

Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; natomiast umowy spółki partnerskiej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz statuty w przypadkach spółki komandytowo- akcyjnej oraz spółki akcyjnej - w formie aktu notarialnego. Niezależnie od powyższego, przedsiębiorcy po sporządzeniu umowy lub statutu, zobowiązani są wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Urzędowe druki wniosków, które zawierają szczegółowe pouczenia oraz wykaz niezbędnych załączników dla dokonania rejestracji danego rodzaju spółki, dostępne w urzędzie rejestracyjnym lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych

ZAŁOŻENIE RACHUNKU BANKOWEGO

Ze względu na obowiązek bezgotówkowego przekazywania składek na ZUS przez wszystkich płatników konieczne jest założenie rachunku bankowego.

Poza tym za pośrednictwem rachunku trzeba też płacić podatki fiskusowi, chyba że ktoś rozlicza się według karty podatkowej albo płaci podatek od dochodów z najmu.

Założenie rachunku bankowego jest dla wielu przedsiębiorców obowiązkowe. Są oni zobowiązani do bezgotówkowego obrotu na mocy ustawy - prawo działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 13 prawa działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonywać lub przyjmować płatności za pośrednictwem swojego rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a:

 • jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3 tys. euro albo,
 • jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 1 tys. euro, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10 tys. euro.

W związku z posiadaniem rachunku bankowego należy:

 • zawiadomić urząd skarbowy, właściwy ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a jeżeli ma więcej niż jeden rachunek, musi wskazać jeden z nich jako podstawowy i zawiadomić o tym bank, w którym rachunek ten jest otwarty, oraz urząd skarbowy,
 • zawiadomić właściwy urząd skarbowy oraz bank, w którym ma otwarty rachunek podstawowy, o posiadaniu rachunków w innych bankach,
 • zawiadomić banki, w których ma otwarte inne rachunki, o nazwie i adresie banku, w którym ma rachunek podstawowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Limity te dotyczą obrotu krajowego (obrót z zagranicą jest regulowany odrębnie, w prawie dewizowym). Euro na złote należy przeliczać według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest operacja.

Czynności związane z założeniem rachunku bankowego

Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem.

Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy.

Należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy.

Jeżeli umowa odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku, itp. należy zażądać udostępnienia tych dokumentów oraz zapoznać się również z ich treścią.

W razie wątpliwości należy poprosić urzędnika bankowego o wyjaśnienia, a jeśli to nie wystarczy porozumieć się z prawnikiem.

NIP

Ten etap rozpoczynamy od złożenia wniosku o nadanie nam numeru NIP lub jeżeli działalność ma być prowadzona w spółce, składamy wniosek o NIP dla spółki.

Obowiązek ten wynika z art. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142 z późn. zm.).

Zgłoszenia dokonuje się raz, bez względu na rodzaj i liczbę płaconych podatków, formę opodatkowania, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę przedsiębiorstw.

Wniosek o nadanie NIP składa się we właściwym ze względu na siedzibę firmy Urzędzie Skarbowym.

Aby dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym należy złożyć następujące dokumenty (kserokopie):

Osoby fizyczne:

 • wypełniony formularz NIP - 1,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • REGON,
 • umowę rachunku bankowego

Spółki Prawa Handlowego:

 • wypełniony formularz NIP -2,
 • REGON,
 • akt notarialny o założeniu spółki,
 • postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu spółki,
 • wypis z rejestru handlowego,
 • umowę rachunku bankowego,
 • umowę najmu lokalu.

Żądanie przez Urząd Skarbowy doręczenia umowy rachunku bankowego może dotyczyć działających już podmiotów, a nie przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności jego obrót (sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem z pewnością nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i Urząd Skarbowy nie może nakładać na niego dodatkowych obowiązków, które nie wynikają z ustawy.
Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze działania innego Urzędu Skarbowego niż ten na którego obszarze prowadzona jest działalność gospodarcza, musi on złożyć formularz w obu urzędach.

W Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania będzie składał rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w Urzędzie Skarbowym miejsca prowadzenia działalności będzie rozliczał podatek od towarów i usług (VAT).

Rejestracja na potrzeby podatku od towarów i usług

Kolejną czynnością w urzędzie skarbowym jest dokonanie rejestracji na potrzeby podatku VAT.
Należy to zrobić na formularzu VAT-R, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.
Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Zgłoszenia nie muszą (choć mogą) składać podatnicy zwolnieni od VAT na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 tej ustawy lub wykonujący czynności zwolnione od VAT, o których mowa w art. 7 ust. 1.

W sytuacji kiedy osoba rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą i przewiduje, że jej obroty roczne nie przekroczą 38 500 zł (liczy się je w proporcji do okresu prowadzonej działalności), może wybrać zwolnienie od podatku i tym samym zwolnienie od składania VAT-R.

Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w urzędzie skarbowym należy złożyć pisemne oświadczenie, że wybiera się zwolnienie od VAT.

W momencie, kiedy jej faktyczne obroty, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, przekroczą 38 500 zł (w skali rocznej ), zwolnienie od VAT straci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. I wtedy trzeba być już podatnikiem zarejestrowanym na druku VAT-R.

Od tej pory należy już co miesiąc rozliczać się z fiskusem z tego podatku i składać deklarację VAT-7

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma możliwość wyboru opodatkowania w formie:

 • karty podatkowej
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • na zasadach ogólnych, tzn.: na podstawie księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych

Oczywiście wybór którejkolwiek z powyżej wymienionych form nie jest dowolny, lecz uzależniony od spełnienia określonych ustawowo przesłanek.

Nie uda się też skorzystać z ryczałtu osobie, która wcześniej, zanim rozpoczęła działalność, wykonywała takie same czynności w ramach stosunku pracy.

Podatnikom, którzy nie mogą płacić podatku w formie karty lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (albo zrezygnowali z prawa do takiego opodatkowania) nie pozostaje nic innego jak zasady ogólne, czyli księga przychodów i rozchodów ( jest to forma pracochłonna i wymagająca merytorycznego przygotowania ).

Karta podatkowa

Karta podatkowa - jest najprostszą formą opodatkowania; nie trzeba prowadzić żadnych ksiąg, składać zeznań podatkowych, deklaracji, płacić zaliczek. Należy tylko co miesiąc wpłacać kwotę podatku, wyliczoną według stawki podanej w tabeli, która jest załącznikiem do ustawy.
Nabycie uprawnienia do opodatkowania kartą podatkową jest ograniczone podmiotowo, przedmiotowo oraz wymaga spełnienia pewnych specyficznych dla tej formy opodatkowania warunków. Wynika to stąd, że w opodatkowaniu w formie karty podatkowej występują takie rozwiązania, które mogą być uznawane za uprzywilejowane w stosunku do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Nie oznacza to jednak, że karta podatkowa jest ulgą podatkową.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo - usługową ,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu (taksówkarze),
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Wysokość stawek karty podatkowej zależy np. od rodzaju prowadzonej działalności, stanu zatrudnienia i kategorii osób zatrudnionych, liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, itp.
Warunek złożenia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej oznacza, że uprawnienie do opodatkowania w tej formie nie powstaje z mocy prawa, lecz wymaga spełnienia przewidzianej prawem procedury postępowania.

Jest to forma opodatkowania przyznawana na wniosek podatnika w postępowaniu podatkowym. Nie istnieje taki tryb postępowania, który pozwalałby na przyznanie karty z urzędu przez organ podatkowy.

Treść wniosku musi obejmować jeden z rodzajów działalności, które przepisy wskazują jako umożliwiające korzystanie z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nie zawsze kwalifikacja prowadzonej działalności jest prosta i oczywista, a zamiary podatnika i jego wyobrażenie o zakresie prowadzonej działalności, odpowiadają warunkom jakie w tym zakresie stawiają obowiązujące przepisy.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (dawny ryczałt ewidencjonowany)
Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, a nie korzysta z opodatkowania w formie karty, ma prawo płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość przychodów.

Musi tylko pamiętać o wyłączeniach niektórych rodzajów działalności z tej formy opodatkowania (są to m. in. prowadzenie apteki, prowadzenie kantoru, wykonywanie wolnych zawodów).

Przedmiotem opodatkowania ryczałtem jest osiąganie ściśle określonych w ustawie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ze względu na zakres działalności oraz podmiot ją wykonujący, przychody można ująć w 3 kategorie:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa podatkowa od osób fizycznych),
 • z niektórych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne,
 • z niektórych innych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do pozarolniczej działalności gospodarczej należą następujące rodzaje działalności:

 • usługowa,
 • gastronomiczna,
 • usługowa w zakresie handlu,
 • usługowa w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu,
 • wytwórcza.

Warunki nabycia prawa do ryczałtu

Realizacja norm regulujących zakres podmiotowy i przedmiotowy jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawodawca wprowadził bowiem dodatkowe przesłanki warunkujące nabycie prawa do tej formy opodatkowania. Przesłanki te, z punktu widzenia zakresu przedmiotowego ryczałtu, mogą być rozpatrywane w 3 kategoriach:

 • warunki nabycia prawa do ryczałtu przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • warunki nabycia prawa do ryczałtu przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne osiągających przychody z niektórych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • warunki nabycia prawa do ryczałtu przez podatników osiągających niektóre inne przychody objęte zakresem przedmiotowym ryczałtu.

Stawki

Jeżeli chodzi o wysokość stawek podatkowych w ryczałcie, wprowadza 4 wielkości, z których 3, tj. 8,5%, 5,5,% i 3,5%, zależą bezpośrednio od źródła przychodów osiąganych przez podatnika. Czwarta ze stawek - 20% nie zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów i jest pewnego rodzaju zwyżką podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podatnicy opodatkowani w tej formie mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Na grupie tej ciąży także obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia. Podwójny obowiązek w tym zakresie spoczywa na osobach rezygnujących z prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: nie dość że muszą powiadomić urząd o prowadzeniu księgi, to jeszcze do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności muszą zawiadomić urząd, że rezygnują z ryczałtu (w przeciwnym razie urząd, nawet po roku, będzie domagał się od nich zapłacenia ryczałtu wstecz).

O tym, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, mówi rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 116). Należy powiadomić urząd skarbowy w ciągu siedmiu dni od założenia księgi o tym, że będzie ona prowadzona (jeśli ktoś zaczyna działalność od początku roku, to musi powiadomić urząd do 20 stycznia) i o sporządzeniu spisu z natury na dzień rozpoczęcia działalności.

Kasa fiskalna

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Musi zacząć jej używać od dnia, kiedy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł.( 10.000 euro).

Zakup kasy uprawnia do odliczenia połowy jej ceny (lecz nie więcej niż 2,5 tys. zł) od podatku VAT. Aby można było odliczyć od podatku połowę wydatków na kasy, trzeba jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie pisemne oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania (par. 11 rozporządzenia). W przeciwnym razie bezpowrotnie utraci się prawo do tego odliczenia.

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Musi zacząć jej używać od dnia, kiedy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł.( 10.000 euro).

Zakup kasy uprawnia do odliczenia połowy jej ceny (lecz nie więcej niż 2,5 tys. zł) od podatku VAT. Aby można było odliczyć od podatku połowę wydatków na kasy, trzeba jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie pisemne oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania (par. 11 rozporządzenia). W przeciwnym razie bezpowrotnie utraci się prawo do tego odliczenia.

ZGŁOSZENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu (kasa chorych), natomiast dobrowolnie - chorobowemu. Wynika to z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. na 137 z późn. zm).

Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. Zgłoszenie adresuje się do właściwego z uwagi na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej ZUS:

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
31-152 Kraków, ul. Pędzichów 27
tel.(0-12) 424-65-00

W celu dokonania zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy pobrać formularze ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń oraz ZUS ZFA - Zgłoszenie płatnika składek - Wysokość obowiązujących składek to:

 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52%
 • ubezpieczenie rentowe - 13%
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45%
 • Fundusz Pracy - 2,45%
 • ubezpieczenie zdrowotne - 7,75%

Rozliczenia składek dokonuje się składając co miesiąc deklarację ZUS-DRA lub ZUS-RSA. Deklaracje należy przesłać do 10 dnia następnego miesiąca (nawet jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie podstawy wyliczenia składki), jeżeli płatnik rozlicza oraz opłaca składki od co najwyżej 10 osób, a w pozostałych przypadkach do 15 dnia następnego miesiąca.
Deklaracja może być składana osobiście w jednostce organizacyjnej ZUS lub przesyłana listem poleconym. Przesyłanie listem poleconym oszczędza dojazdu do siedziby ZUS, a w terminie bliskim końca okresu składania deklaracji oszczędza oczekiwania w kolejce. W przypadku składania deklaracji osobiście w ZUS można zwrócić się do urzędników przyjmujących deklarację o udzielenie wyjaśnień, co do prawidłowego jej wypełnienia. Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę, muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia.

INNE INSTYTUCJE I URZĘDY

Zgłoszenie do innych instytucji i urzędów uzależnione jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
Wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami sanitarnymi, bhp, przeciwpożarowymi i branżowymi.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Zgłoszenie do państwowej inspekcji pracy w przypadku zatrudniania pracowników, prowadzenia działalności produkcyjnej, tworzenia warunków pracy, które wymagają szczególnych warunków przestrzegania przepisów bhp powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do urzędu właściwego dla siedziby firmy.

Dla przedsiębiorców z siedzibą firmy w Gminie Michałowice jest to: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków tel. Tel. 422-90-82

W zgłoszeniu informujemy o rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej planowanej liczbie pracowników, oraz o środkach i procedurach przedsięwziętych w celu spełnienie wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne na stronie http://www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH)

W przypadku prowadzenia placówek handlu i gastronomii przedsiębiorca powinien zgłosić rozpoczęcie działalności Inspekcji Handlowej więcej informacji w Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej: Ul. Wiślna 3, 31-007 Kraków, Tel. 422-93-38 , Fax. 422-66-22 , lub na stronie www.ihkrakow.internetdsl.pl

Sanepid

W ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zawiadomić na piśmie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.
Wniosek zgłoszeniowy powinien także zawierać informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów i higieny pracy, które dotyczą rodzaju prowadzonej działalności.
Sanepid musi dokonać odbioru siedziby firmy w przypadku, gdy jest to np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, w takiej sytuacji należy złożyć stosowny wniosek zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody, itd.).

Mieszkańcy Gminy Michałowice wniosek ten składają w: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków, Tel.430-70-69, fax. 430-69-96

Wymogi sanitarne dzielą się na ogólne i szczegółowe. Ogólne obowiązują wszystkich użytkowników i dotyczą np. odprowadzania ścieków, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, czy wysokości pomieszczeń. Przepisów branżowych jest bardzo wiele i są różne dla poszczególnych branż.

UZYSKANIE KONCESJI, ZEZWOLEŃ, WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Decydując się na prowadzenie niektórych, bardziej wyspecjalizowanych, rodzajów działalności gospodarczej, należy uzyskać zezwolenie, koncesję albo wpis do działalności regulowanej.

Uzyskania koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

Broń - Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Górnictwo - Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
Ochrona - Ochrona osób i mienia
Paliwa - Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
RTV - Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Transport - Przewozy lotnicze

Licencji wymagają
następujące przedmioty działalności gospodarczej:

Nieruchomości - Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Praca - Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne
Transport - Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego. Wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.


Zezwolenie wymagane jest
na prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:


Alkohol - Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
Apteka - Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki
Atom - Działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
Cła - Działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca
Finanse - Prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Brokerstwo reasekuracyjne. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Powadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego.
GMO - Prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)
Hazard - Działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, a także w zakresie urządzania w ramach innej działalności gospodarczej loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych audioteksowych
Narkotyki - Uprawa maku i konopi włóknistych, leczenie substytucyjne osób uzależnionych od narkotyków, obrotu, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie substancji odurzających lub psychotropowych
Nauka jazdy - Wykonanie przez licencjonowanego przewoźnika określonego transportu drogowego
Pasze - Wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych
Poczta - Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek: przesyłek dla ociemniałych, z korespondencją do 2.000 g, z pewnymi wyjątkami
Ryby - Wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym, prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich, prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie na polskich obszarach morskich
Serwis - Naprawa, instalacja, sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami niektórych przyrządów pomiarowych
SSE -Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej
Śmieci - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport odpadów (w tym makulatury, złomu itp.)
Tablice rej.- Produkcja tablic rejestracyjnych
Transport - Utrzymywanie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, założenie lotniska, zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu na lotnisku użytku publicznego
Woda - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Do działalności regulowanych należą:

Alkohol - Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego
Archiwum - Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
Chemia - Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
Detektywi - Usługi detektywistyczne
Handel - Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
Hazard - Organizowanie wyścigów konnych
Lekarze - Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Nasiona - Obrót materiałem siewnym
Nauka jazdy - Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Paliwa - Wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów
Pielęgniarki - Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Poczta - Działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia
Pojazdy - Prowadzenie stacji kontroli pojazdów.
Sport - Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
Telekomunikacja - Działalność telekomunikacyjna
Turystyka - Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę). Świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą.
Waluty
- Działalność kantorowa


Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Przedsiębiorca będący właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązany do złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Michałowice, II piętro , pokój nr 17, 32-091 Michałowice I 100, tel. 388-57-40 w.22 (formularze do pobrania w Załatw Sprawę)

Deklarację należy złożyć do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.


Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.


Przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia w Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego, Węgrzce 546, 32-087 Zielonki, tel. 259-34-27, www.powiat.krakow.pl

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

« wstecz

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl