Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy
 
Lista aktualności
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Gospodarka
Turystyka
Edukacja i Kultura
Zdrowie i Opieka Społeczna

 
 

Aktualności / Błędy w wnioskach składanych elektroniczne dot. świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” jest programem, który po raz pierwszy na tak dużą skalę umożliwia składanie wniosków droga elektroniczną. Jest to pozytywna i oczekiwana nowość, ale i wyzwanie zarówno dla rządu, instytucji pośredniczących w składaniu wniosków drogą elektroniczną (przede wszystkim banków), gminnych organów właściwych, jak i samych wnioskodawców. W pierwszych trzech dniach obowiązywania programu rodziny złożyły drogą elektroniczną ponad 175 tysięcy wniosków.

Ze stałego monitoringu procesu składania wniosków drogą elektroniczną wynika, że najczęściej popełniane błędy to:

  • brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
  • brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny,

W celu ustalenia faktycznego składu rodziny organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego musi posiadać pełne dane wszystkich członków rodziny, tj. musi być prawidłowo wypełniona część 4 we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dot. członków rodziny. Pozwala to na dokładnie ustalenie, które dziecko jest pierwszym, drugim lub kolejnym dzieckiem uprawnionym do ww. świadczenia. Ponadto, w przypadku starania się o świadczenie na pierwsze dziecko, gdzie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe, prawidłowe wypełnienie składu rodziny pozwala na dokładne „rozłożenie” dochodów na poszczególnych członków rodziny, a co za tym idzie, w większości przypadków, mniejszy dochód rodziny.

  • brak numeru PESEL członków rodziny,

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga dołączenia żadnych załączników, jednak organy prowadzące postępowanie administracyjne mają obowiązek sprawdzania i pozyskiwania dokumentów mających wpływ na przyznanie prawa do ww. świadczenia, takich jak m.in. zaświadczenia o dochodach, wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy informacji o niepełnosprawności. W celu weryfikacji poprawności danych w złożonym wniosku oraz żeby uzyskać możliwość dostępu do danych z innych instytucji potrzebny jest minimum numer PESEL.

  • adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego,

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, co w przypadku Gminy Michałowice oznacza wójta właściwego ze względu na miejsce ZAMIESZKANIA osoby ubiegającej się. Zgodnie z powyższym o prawie do przyznania świadczenia wychowawczego decyduje nie miejsce zameldowania, lecz miejsce zamieszkania, stąd ustalenie tego faktu jest bardzo istotne w celu wydania decyzji przyznającej ww. świadczenie.

  • niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy,
  • wypełnianie tabeli A w sytuacji, gdy osoba nie wnosi o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wypełniając wnioski elektronicznie, poszczególne osoby zaznaczają, że NIE WNOSZĄ o ustalenie prawa na pierwsze dziecko, a pomimo tego wypełniają tabelę A wpisując do niej najstarsze dziecko, co w danym przypadku nie jest wymagane i niestety powoduje, że wniosek jest wypełniony nieprawidłowo. W sytuacji, gdy osoba nie wnosi o ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko, tabela A POWINNA pozostać niewypełniona, w tabeli B na drugiej stronie wniosku wpisujemy drugie i kolejne dziecko uprawnione tj. takie do ukończenia 18 roku życia, natomiast dopiero do składu rodziny wpisujemy wszystkich członków rodziny (tabela 4 we wniosku).

Niestety wszystkie opisane powyżej błędy powodują, że sprawy z złożonych wniosków wymagają dodatkowych wyjaśnień poprzez wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, co wydłuża rozpatrywanie spraw, wystawienie decyzji przyznającej oraz datę wypłaty przysługującego świadczenia.

« wstecz

Copyright by Gmina Michałowice   projektowanie OPCOM.pl